Zakład Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych (w latach 1999–2013 – Centrum Korozyjne IMP) zajmuje się działalnością badawczą, edukacyjną i normalizacyjną zmierzającą do ograniczenia strat gospodarczych spowodowanych przez korozję.

W Zakładzie prowadzone są prace naukowo-badawcze, ekspertyzy oraz prace wdrożeniowe związane z doborem i oceną technologii zabezpieczeń antykorozyjnych oraz doborem powłok i badaniem ich właściwości. Istotnym zagadnieniem podejmowanym przez Zakład są badania procesów degradacji metali i stopów. Właściwości powłok oceniane są zarówno w warunkach naturalnych, jak i laboratoryjnych. Uzyskane wyniki służą do opracowania i wdrożenia nowych propozycji technologicznych, jak również do rozwiązywania problemów korozyjnych w różnych działach gospodarki.

Ważną pozycję w działalności Zakładu zajmują badania dotyczące zagadnień modyfikacji powierzchni metali za pomocą powłok konwersyjnych i pochodnych wytwarzanych w procesach chemicznych i elektrochemicznych oraz technologii natryskiwania cieplnego.